Ana Sayfa » Köşe Yazarı : Necdet İÇEL

Köşe Yazarı : Necdet İÇEL

Necdet İÇEL

ALLAH’IN SIFATLARINI BİLMEK

    ALLAH’IN sıfatları bahsi, kelam ilmine giren bir husustur. Allah’ın sıfatlarını bilmeyen bir insan, Allah hakkında marifet sahibi olamaz. Çeşitli dinlerin inançlarda sapıtması, Allah’ın sıfatlarını eksik bilmeleri veya yanlış anlamalarından kaynaklanmaktadır. Hatta İslam içerisindeki Mu’tezile gibi mezheplerin sapıtmasıda Allah’ın sıfatlarını yanlış anlamalarındandır. Kelamcılar, İslam’ın Allah inancını “Allah’ın yüce zatı hakkında vacip olan kemal sıfatlarıyla beraber, mümteni olan noksan sıfatlarını ...

Devamını oku »

BAŞINIZ SAĞOLSUN HOCAM

  CANIMIZDAN çok daha fazla sevdiğimiz değerli hocamızın kardeşlerinden, Seyfullah Gülen’in ahirete irtihalinin hüznü içerisindeyiz. Ekim 2012’de de diğer kardeşi ve benim özel dostum olan Hasbi Nidai Gülen’i de kaybetmiştik. Cenab-ı Hakktan hocamıza sabr-ı cemil ihsan etmesini diler, kendisine hayırlı, bereketli, uzun ömürler vermesini Mevlay-ı Müteal’den niyaz ederiz. Başlattığı bu mübarek ve kutsi hizmetini itmam eylemeden ruhunun kabz olmamasını Rahmet-i ...

Devamını oku »

Tevbenin edebi

  GEÇEN haftaki yazımızda kulluk adabı üstünde durmuştuk. Kulluğun en önemli rükunlerinden bir tanesi de, Allah’a karşı âsî ve mücrim olan bizlerin tevbe etmesidir. Tevbemizin kabul olması hepimizin arzusudur. Namaz ibadetimizin kabul olması için nasıl şartlara riâyet etmek gerekirse, tevbe ibadetimizinde kabul olabilmesi için belli şartlarına, adabına riâyet edilmesi gerekmektedir. Tevbe lügat olarak dönüş, rücu’ demektir. Öyleyse tevbe de günahlardan ...

Devamını oku »

KULLUK EDEBİ

    GEÇEN hafta yazdığım “Günah İle Yücelmek” yazısından sonradeğerli okurlarımızdanbir kısmı bu hususu yanlış anlayarak, “Öyle ise bolbol günah işleyelim” şeklinde yorumlamışlardır. Denge içinde anlatmaya çalıştığım önemli hususu bazı okurlar menfi istikamette anlayarak bir kısım günahlara fetva verdiğim şeklinde yorumlamış, “Öyle ya, madem günahlar sevaba dönüşebiliyor, önce günah işleyip, sonra tevbe etsek olmaz mı?” diye fikir beyan etmişlerdir. Böyle ...

Devamını oku »

Mekanın cennet olsun Hacı Arif Abi…

  İNSANIN hayatında gördüğü, tanıdığı ve tesiri altında kaldığı farklı simalar vardır. Yakın tarihde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Hacı Arif Çağanabide tesiri altında kaldığım çok parlak bir simadır. İnsan onun tevazusu karşısında eziliyor ve mütevazi olmaya mecbur kalıyordu. Kendisine teklif edilen hiç bir hayırlı işe hayır dememe Peygamberi ahlakı ile yaşamış, nadide şahsiyetlerdendi. İmam-ı Azam hazretleri, Efendimiz (a.s.m) in cömertliğini anlattığı ...

Devamını oku »

GÜNAH İLE YÜCELMEK

    İFADE ettiğim başlık ile baktığımız zaman mesele anlaşılması zor gibi görünmektedir. Zîra günah insanın yükselmesine değil düşüşüne, kaybetmesine sebebiyet verir. Hz. Adem de Cennette bir günah işledim zannı ile pişman oldu, orada Allah’ın emrine baş kaldırdığı için Cennetten mahrum oldu. Günah işlemek bizim fıtratımızda vardır. Günah işleriz ve fakat arkasından tövbe edersek bu bizim kaybetme kuşağında kazancımız olur. ...

Devamını oku »

HASET VE GIPTA

  Haset ile gıpta birbirine benzeyen zıt hasletlerdir. Tıpkı tevâzu ile tezellül, vakar ile tekebbür, israf ile cömertlik,iktisat ile cimrilik gibi… Bunlar zahirde bir benzerlik taşısa da hakikatte zıtdırlar. Biri memduh, diğeri mezmum olan iki ayrı sıfatlardır. Haset nimet verilmiş olan kimseden o nimetin zevalini istemek, yani nimetin yok olarak o kimsenin mahrum kalmasını temenni etmektir. Bazı alimler“kişinin bu nimete ...

Devamını oku »

ÂHİRETE İMAN

      Âhiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir.Terim olarak âhiret, İsrâfil’in (a.s.) Allah’ın emriyle,kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir. İsrâfil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır.   Âhirete ...

Devamını oku »

İlim

  İlim; bilmek, idrak etmektir. Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ilahi lütufla elde edilen malumattır. İrfan; bilmek, anlayış, tecrübe ve zekadan ileri gelen zihnî ve kalbî olgunluktur. İlim, öğreticidir. İrfan ise öğrenen insanların bildiklerini tatbik etmek suretiyle eğitilmesidir. Böylece ilim sebep, irfan da onun sonucudur diyebiliriz. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığının adı Maarif Vekaleti idi. Maarifin yanı irfanın karşılığı bugün ...

Devamını oku »

MİNA

  Mina, haccın mühim menasikinden bir kısmının icra edildiği bir yerdir. Müzdelife ile Mekke arasında yer alır, Harem bölgesine dahildir. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar arefe günü, sabah namazından sonra buraya gelirler. Burada kurban kesip ihramdan çıkarlar ve tıraş olurlar. Kurban bayramının birinci günü önce büyük şeytana yedi taş atılır, temettü’ ve kıran haccı yapanlar kurbanlarını keser veya kestirirler ve sonra ...

Devamını oku »

MÜZDELİFE

  Müzdelife, hac menasikinin cereyan ettiği mühim alemlerden biridir. Arafat’la Mina arasında yer alan dar bir bölgedir. “Muhassar Vadisi ile Me’zemeyn arasında kalan yer” diye tarif edilir. Bu bölgeye Müzdelife denmesinin sebebi ihtilaflıdır. Bazı alimler, ictima (toplanma, bir araya gelme) manasındaki izdilaftan geldiğini söylemişlerdir. İzdilaf için, iktirab yani “yakınlaşma“dır diyen de olmuştur. Orası Allah’a yaklaşma yeridir. Bazıları Arafat’tan sökün eden ...

Devamını oku »

MANEVİ ATMOSFER

HER şeyin iki yönü vardır. Her varlığın çift-çift yaratıldığı da muhakkaktır. Yaratılan her varlık, ikizleriyle beraber yaratılmıştır. Ve eşya zıtlıklarıyla kâimdir. Evvel, âhirin karşılığı olduğu gibi, zâhir de bâtının karşılığıdır. Ağacın kabuğu olduğu gibi özü de vardır. Karpuzun, kavunun kabuğu olduğu gibi özleri de vardır. Aslolan da özüdür. Kabuk, özü koruyan ve besleyen olması itibariyle önemlidir. Maddi koruyucuları olduğu gibi, ...

Devamını oku »

ŞEVVAL AYI

  Sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi, kamerî yılın Ramazan’dan sonra ve Zilkade’den önce gelen onuncu ayının adıdır. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı ...

Devamını oku »

ZEMZEM

  RİVAYETE göre Hz. İbrâhim’in kendilerine bıraktığı az miktardaki su ve erzakın tükenmesi üzerine ıssız Mekke vadisinde oğlu İsmâil’in susuzluktan ölmesinden endişe eden Hâcer, Safâ ile Merve tepeleri arasında su aramaya başlamış, gidiş gelişlerinin sayısı yediye ulaştığında Merve tepesinde iken oğlunu bıraktığı yerden bir ses işiterek Cebrâil tarafından kazılan topraktan su kaynadığını fark etmiştir. Çıkan su ile İsmâil’in oynadığını görmüş ...

Devamını oku »

HACER’ÜL ESVED

  Arapça’da “siyah taş” anlamına gelen Hacer’ül Esved, yerden 1,5 m. kadar yüksekliktedir. Yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Kaynaklar, Hacerülesved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu zayıf isnatlara ...

Devamını oku »

KÂBE

    Sözlükte “dört köşeli veya küp şeklinde olmak” anlamındaki ka‘b (كعب) kökünden gelen ka‘be “küp şeklinde nesne” demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de adı iki defa geçen Kâbe’ye bir kısmı yine Kur’an’da yer alan Beyt, Beytullah, el-Beytü’l-atîk, el-Beytü’l-harâm, el-Beytü’l-muharrem, el-Mescidü’l-harâm, el-Beytü’l-ma‘mûr, el-Meş‘arü’l-harâm, Beniyye, Devvâre, Kādis, Kıble, Hamsâ, Müzheb gibi çeşitli isimler de verilmiştir; halk arasında daha çok Kâbe-i Muazzama tabiri kullanılmaktadır. Mekke-i ...

Devamını oku »
css.php